Nadnotecki Bank Spółdzielczy jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB), instytucji ustawowo zapewniającej płynność i wypłacalność banków należących do systemu na zasadach określonych w Ustawie i w Umowie Systemu Ochrony.

System Ochrony SGB zapewnia również:

  • stworzenie bezpiecznej i stabilnej grupy bankowej,
  • wzajemną pomoc i współpracę oraz ochronę interesów ekonomicznych i prawnych uczestników.

System pozwolił na stworzenie wewnętrznych mechanizmów kontroli, monitorowania i ograniczania ryzyka oraz działania prewencyjne, które w jeszcze większym niż dotychczas stopniu, zapewniają bezpieczeństwo funkcjonowania zrzeszonych banków spółdzielczych i tym samym obsługiwanych Klientów.