Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment)

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Co to oznacza?

  • Zgodnie z zapisami Ustawy do 1 lipca 2018, Bank ma obowiązek założenia każdemu Klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego – tzw. Rachunku VAT;
  • Nadnotecki Bank Spółdzielczy automatycznie otworzył jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT;
   UWAGA: Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy Klientów indywidualnych
  • Od 1 lipca 2018 r. Klienci posiadający rachunek rozliczeniowy w Nadnoteckim Banku Spółdzielczym będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:
   • dotychczasowym sposobem, płacąc za fakturę kwotę brutto lub
   • wykorzystując mechanizm podzielonej płatności (tzw. Split Payment), płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT, gdzie zapłata na rzecz dostawcy towarów i usług będzie trafiała na dwa oddzielne rachunki bankowe: jeden „rachunek rozliczeniowy” i drugi „rachunek VAT”.

 

Rachunek VAT w Nadnoteckim Banku Spółdzielczym:

 • otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych;
 • bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z bankiem;
 • bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku;
 • prowadzony wyłącznie w walucie PLN;
 • wszystkie dokonywane operacje potwierdzane są wyciągami bankowymi. Wyciągi sporządzane są z częstotliwością wskazana przez Klienta w sposób i na zasadach uzgodnionych z Bankiem, analogicznie jak dla pozostałych rachunków rozliczeniowych;
 • informacje o numerze rachunku (NRB) dostępne są w systemie bankowości elektronicznej lub w Banku;
 • na dowód otwarcia rachunku VAT Bank wyda stosowne potwierdzenie.

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

 • przy użyciu dedykowanego komunikatu (Split Payment) ze wskazaniem:
  • kwoty brutto faktury,
  • kwoty VAT,
  • numeru NIP kontrahenta,
  • numeru faktury VAT, w związku z którą dokonywana jest płatność;
 • realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT);
 • bank odbierający w/w przelew księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym;
 • pojedynczy przelew dotyczy zapłaty tylko za jedną fakturę VAT.

 

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

 • przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta;
 • przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku;
 • zapłata VAT do Urzędu Skarbowego;
 • wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.

 

Stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności (Split Payment) jest dobrowolne. Decyzja o rodzaju płatności należy do płatnika faktury. Dla przelewów przychodzących system ten będzie obowiązkowy. Oznacza to, że nawet jeśli Klient nie będzie planować aktywnego korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności, to kontrahent Klienta może taki przelew zlecić na jego rzecz, a Bank przeksięguje kwotę VAT na „rachunek VAT” Klienta.