Czy wiesz, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. możesz zawieścić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. „ustawowych wakacji kredytowych”? Szczegóły poniżej.

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

 • masz w naszym banku kredyt udzielony w walucie polskiej, (uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska),

 • zawarłeś umowę przed dniem 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,

 • wraz z wnioskiem złożysz oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wówczas Bank:

 • od dnia wpływu Twojego wniosku do banku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu, nie będzie pobierać płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji wynikających z umowy, z wyjątkiem powiązanych z nią opłat z tytułu ubezpieczeń,

 • w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformuje Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,

 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyśle do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,

 • nie pobierze żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,

 • przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, powstałym w wyniku tego zawieszenia.

Informacje dotyczące wniosku o zawieszenie spłaty kredytu:

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy; konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem oświadczenia, że dotyczy on umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),

 • jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie, wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, składa ten z Was, który spełnia ten warunek,

 • wniosek możesz złożyć:

  • pisemnie – osobiście w Oddziale Banku lub przesyłką pocztową albo

  • elektronicznie

   •  wysłać skan lub zdjęcie wniosku (z czytelnym podpisem) na adres e-mail wakacjekredytowe@nadnoteckibank.pl

   • za pośrednictwem bankowości elektronicznej w zakładce ŚWIADCZENIA

 • na jednym wniosku możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu. Początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do Banku wniosku, nie wcześniej jednak niż dnia 1 sierpnia 2022 r.,

 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, wynosi:

  • 2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.,
  • 2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.,

  • 1 miesiąc (po 1 racie) – w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.,

 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,

 • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),

 • w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu wraz z oświadczeniem dot. zawarcia umowy o kredyt w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (pdf)

Wniosek możesz złożyć elektronicznie (wyślij skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego czytelnym podpisem wniosku na e-mail: wakacjekredytowe@nadnoteckibank.pl) lub pisemnie (pocztą lub osobiście w oddziale banku).

Masz pytania:

Skontaktuj się z nami. Zawsze aktualne informacje o godzinach pracy oddziałów oraz numerach znajdziesz na naszej stronie w zakładce Placówki i bankomaty