| dziś jest 23 października 2017 | imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

UBEZPIECZENIA

Nadnotecki Bank Spółdzielczy oferuje również sprzedaż produktów ubezpieczeniowych:

 • grupy PZU SA,
 • Wielkopolskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL SA.

Klienci Banku, nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów z tytułu pośrednictwa, mogą wykupić niżej wymienione produkty ubezpieczeniowe:

W ramach współpracy z PZU SA, Bank oferuje następujące ubezpieczenia:

 • ubezpieczenia komunikacyjne (miedzy innymi: OC, AC, NW, Zielona Assistance),
 • ubezpieczenia majątkowe ludności (między innymi: ubezpieczenia mieszkań, budynków i lokali mieszkalnych; domków letniskowych oraz mienia ruchomego, bagażu podróżnego),
 • ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw (miedzy innymi: ubezpieczenia mienia od ognia; od kradzieży z włamaniem i rabunku sprzętu elektronicznego; maszyn i sprzętu od awarii; ryzyk budowlano-montażowych; mienia i towarów w transporcie krajowym i zagranicznym),
 • ubezpieczenia dla rolników (między innymi: ubezpieczenia mienia ruchomego gospodarstw rolnych; ubezpieczenie upraw; obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych; obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników),
 • dobrowolne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ( między innymi ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i placówek oświatowych; sportowców, trenerów i instruktorów sportowych; lekarzy i pracowników medycznych; osób prowadzących motele, schroniska i zajazdy),
 • obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (miedzy innymi: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników; radców prawnych; notariuszy; rzeczników patentowych; doradców podatkowych; organizatorów imprez masowych).

W ramach współpracy z Grupą Concordia, Bank oferuje następujące ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenia kredytobiorców:

Polisa na życie chroniąca spłatę kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy wraz z opcjami dodatkowymi:

 • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy – ubezpieczenie to chroni spłatę kredytu w przypadku, gdy kredytobiorca pozostaje trwale i całkowicie niezdolny do pracy,
 • poważnego zachorowania – ubezpieczenie chroni spłatę kredytu lub rat w przypadku, gdy kredytobiorca dozna poważnego zachorowania, np. zawału serca, udaru mózgu itp.,
 • utraty pracy – ubezpieczenie chroniące spłatę rat kredytu w przypadku utraty pracy przez kredytobiorcę.

Ubezpieczenie dla osób zaciągających kredyt zostały przygotowane w formie pakietów do odpowiednich usług bankowych:

Jeden kompleksowy życiowy produkt ubezpieczeniowy dla klienta Banku…
Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców.

Concordia Ubezpieczenia,przygotowała nowy produkt spełniający wymogi Rekomendacji U, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Podstawowe zalety Życie Komfort:

 • zgodny z założeniami Rekomendacji U;
 • stworzony we współpracy z bankowcami;
 • bezobsługowy w rocznicę polisy;
 • rozliczany bez angażowania banku;
 • dający pełną kontrolę nad zabezpieczeniem ekspozycji kredytowej banku;
 • dostępny w systemie online, dostarczanym bezkosztowo przez Concordię Ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie nieruchomości i ruchomości domowych oraz nieruchomości w budowie:
  • ubezpieczenie obejmuje aż 22 ryzyka m.in.: pożar, kradzież, zalanie, przepięcie, deszcz nawalny, grad, koszty akcji ratowniczej,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Ubezpieczenie kart płatniczych:

Jest to grupa ubezpieczeń skierowanych do posiadaczy i użytkowników kart płatniczych:

 • Pakiet Bezpieczna Karta:
  • ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia karty,
  • ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu,
  • ubezpieczenie zakupów dokonanych kartą.
 • Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
  • ubezpieczenie kosztów leczenia w trakcie podróży zagranicznej,
  • ubezpieczenie NNW w kraju i w trakcie podróży zagranicznej.
 • Ubezpieczenie mieszkania:

Polisa ta chroni Państwa dom, mieszkanie, garaż, a także budynki gospodarcze przed skutkami różnego rodzaju zagrożeń, jak np.: kradzież, zalanie, ogień.

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:

Dzięki tej polisie ubezpieczona osoba otrzyma środki na pokrycie leczenia, pobytu w szpitalu oraz rehabilitację.

 • Ubezpieczenia gospodarstwa rolnego i upraw:

To cała paleta specjalistycznych polis zarówno obowiązkowych jak i dobrowolnych dla sektora rolnego:

 • odpowiedzialności cywilnej – polisa chroniąca osoby trzecie oraz ich mienie przed wypadkami jakie mogą się zdarzyć w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
 • budynków w gospodarstwie rolnym – gwarantuje odszkodowanie za szkody spowodowane takimi żywiołami jak m.in.: ogień, huragan, powódź,
 • mienia w gospodarstwie rolnym – polisa ta chroni stałe elementy budynków mieszkalnych, ruchomości domowe, pomieszczenia i budynki gospodarcze, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody, materiały i zapasy oraz maszyny i sprzęt rolniczy przechowywany w obrębie gospodarstwa,
 • maszyn rolniczych – zabezpiecza maszyny i inny sprzęt od wypadku, żywiołów oraz kradzieży lub rabunku,
 • upraw od gradobicia – polisa zapewniająca kompleksową ochronę przed skutkami gradu,
 • upraw od zdarzeń losowych – to zabezpieczenie upraw od skutków złego przezimowania, przymrozków wiosennych, huraganu, powodzi i ognia,
 • upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą Budżetu Państwa.
 • Ubezpieczenia samochodu:

  To szereg ubezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo kierowcy pojazdu jak i jego pasażerom. Miedzy innymi odpowiedzialności cywilnej, autocasco, następstw nieszczęśliwych wypadków, ochrony prawnej, assistance OC.
Nadnotecki Bank Spółdzielczy, 89-340 Białośliwie, ul. Kościuszki 41, zarejestrowany pod nr KRS 0000103753 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 764-00-07-285, Regon 000580687, SWIFT KOD: GBWC PLPP, tel./fax 67 287 50 30.

Copyright © by NBS